Regulamin wchodzi w życie dnia 1 grudnia 2023 roku
z późniejszymi zmianami 26 stycznia 2023 roku. 

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w zestawieniu dyplomowym – Dyplomy FNC 2023 zwanego dalej zestawieniem
 2. Organizatorem magazyn FONT nie czcionka! zarządzany przez studio FNC Tomasz Tobys, Plac Jana Matejki 12/422, 31-157 Kraków zwana dalej organizatorem.
 3. Zestawienie kierowane jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych i projektowych (zarówno studiów pierwszego stopnia, drugiego jak i trzeciego stopnia) zwanych dalej uczestnikami.
 4. Celem zestawienia jest przegląd i promocja młodych polskich twórców.
 5. Do zestawienia przyjmowane są prace dyplomowe wykonane w latach 2022–2023 (niezgłaszane do wcześniejszych zestawień organizowanych przez FONT nie czcionka!).
 6. Organizator powołuje jury, które wybiera prace uczestników przesłane za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie – https://dyplomy.fontnieczcionka.pl/zglosdyplom
 7. Jury ma prawo do odrzucenia prac, które nie spełniają oczekiwań technicznych bądź artystycznych.
 8. Organizator do zestawienia powołuje jury do dnia 20 grudnia 2023 roku, o czym poinformuje oficjalnie. 
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany jury i dodania nowych członków do końca trwania naboru prac. 
 10. Wybrane prace dyplomowe zostaną opublikowane na stronie www.dyplomy.fotnieczcionka.pl
 11. Organizator nie wyklucza również wydruk prac oraz możliwość późniejszej wystawy wybranych prac.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do udziału w zestawieniu nadesłanych prac, w szczególności, jeżeli nadesłane prace mogłyby zostać uznane za naruszające obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym prawa autorskie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia prac o charakterze pornograficznym.
 13. Zgłoszenie pracy do zestawienia oznacza zgodę uczestnika na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika w celach związanych z organizacją zestawienia oraz jego późniejszych wystaw.
 14. Przystąpienie do zestawienia oznacza akceptację regulaminu.
 15. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu oraz możliwości odwołania zestawienia.
 16. Organizator nie przewiduje, nagród dla uczestników zestawienia.
 17. Każdy z zakwalifikowanych uczestników do zestawienia otrzyma dyplom uczestnictwa w zestawieniu.
 18. Organizator ma prawo wprowadzić zmiany w treści przesłanej za pomocą formularza zgłoszeniowego, polegające na korekcie tekstu, skróceniu tekstu, edycji formatu zdjęcia, zmiany kategorii dyplomu.
 19. Po wybraniu pracy i opublikowaniu w ramach zestawienia – Twórca nie ma możliwości wycofania swojego dyplomu z zestawienia. 

Zgłoszenie pracy:

 1. Aby zgłosić swój dyplom do zestawienia dyplomowego należy poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie https://dyplomy.fontnieczcionka.pl/zglosdyplom  oraz wyrazić wszystkie wymagane zgody
 2. Zgłoszenie prac możliwe jest tylko i wyłącznie od 1 grudnia 2023 do 30 31 stycznia 2024 do godziny 23:59
 3. W wypadku problemów z dodaniem pracy należy skontaktować się bezpośrednio z organizatorem pod adresem kontakt@fontnieczcionka.pl (prosimy o nie przesyłanie prac e-mailem)
 4. Organizator może zadecydować o zmianie okresu składania prac nie podając przyczyny

Harmonogram zestawienia:

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, na każdym etapie trwania zestawienia.

 1. Nabór prac od 1 grudnia 2023 do 30 31 stycznia 2024 do godziny 23:59
 2. Ogłoszenie wyników – publikacja najlepszych prac nadesłanych do zestawienia na stronie www.dyplomy.fontnieczcionka.pl 19 lutego 2023 roku (ze względów na ilość zgłoszeń – data publikacji zestawienia może ulec zmianie). 
 3. W momencie opublikowania prac zakwalifikowanych do zestawienia rusza głosownie internatów na najlepsze 10 dyplomów zestawienia. 
 4. Głosowanie trwa do 31 marca 2024 roku (data może ulec zmianie).